Corsair

Dung lượng

Hãng sản xuất

Kích cỡ Rad

Kết nối

LED

Loại RAM

label